พนักงานแผนกบัญชี การเงิน สาขาเชียงราย

Employer Company

อำเภอ เมืองเชียงราย

12,000 -17,000 บาท/เดือน

  • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
  • จบการศึกษาด้านบัญชี/การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถควบคุมรายการรับ-จ่าย ขององค์กรเป็นอย่างดี
บริษัท ฟอร์เวิร์ด สตูดิโอ จำกัด กลุ่มมดงาน ด้านงานสร้างสรรค์ งานสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ งานProduction House และงานกิจกรรม ที่ตอบสนองเป้าหมายของลูกค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด เปิดดำเนินกิจการมากว่า 10 ปี รับสมัครพนักงานแผนกบัญชี การเงิน สาขาเชียงราย จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดงานดังนี้
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
2.จบการศึกษาด้านบัญชี/การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.สามารถควบคุมรายการรับ-จ่าย ขององค์กรเป็นอย่างดี
4.มีความรู้ด้านภาษีอากรเป็นอย่างดี
5.มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป และ Office เป็นอย่างดี
6.มีประสบการณ์ด้านการจัดทำบัญชี/การเงิน ไม่น้อยกว่า 2 ปี หากสามารถปิดบัญชีได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7.มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถทำงานได้ในสภาวะกดดันได้ดี และไม่มีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขเรื่องเวลา และสถานที่ การปฏิบัติงาน
8.สามารถปฏิบัติงาน นอกพื้นที่ได้ (ต่างจังหวัด แบบไม่ประจำ)
9.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทั้งเพื่อนร่วมงาน Supplier ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน
10.สามารถออกปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้ (ไม่ประจำ)
11.มีความสามารถด้านการเจรจาต่อรอง และ งานจัดซื้อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน
1. จัดทำรายงานแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ประจำเดือน , รายงานสรุปยอดลูกหนี้ – เจ้าหนี้ , เงินยืม – เงินคงเหลือ ประจำทุกสิ้นเดือน
2. จัดทำเอกสารทางการเงิน
3. ควบคุมคุณภาพของงาน
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- สวัสดิการเงินออม
- สวัสดิการเงินกู้ยืมพนักงาน
- สวัสดิการศึกษาดูงานต่างประเทศ

วิธีการสมัคร
บริษัท ฟอร์เวิร์ด สตูดิโอ จำกัด
306/13 Moo 16 Nakai Rd. Amper Meung
โทรศัพท์ : 086-919-7714
อีเมล : [email protected]
แฟกซ์ : 052-029-812
เว็บไซต์ : http://www.forwardstudiothai.com
LINE ID: 0869197714

อัตราค่าจ้าง: 12,000 -17,000 บาท/เดือน

สถานที่ทำงาน: อำเภอ เมืองเชียงราย

Sidebar Banner Image