รับสมัครผู้จัดการ Branch Manager

Jobschiangrai

อำเภอ เมืองเชียงราย

ตามโครงสร้าง

  • ไม่จำกัดเพศ, อายุตั้งแต่ 35-45 สัญชาติไทย
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในการบริหารงานสาขาอย่างน้อย 3-8 ปี
BONCAFÉ เป็นคำในภาษาฝรั่งเศส แปลว่า กาแฟที่ดี หรือ กาแฟที่อร่อยนั่นเอง โดยนำมาปรับให้คนไทยเรียกง่ายๆ ว่า “บอนกาแฟ” จุดเริ่มต้นมาจากประเทศสิงคโปร์ จากนั้น จึงได้พัฒนามาสู่ประเทศไทย รับสมัครผู้จัดการ Branch Manager จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดงานดังนี้
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.ไม่จำกัดเพศ, อายุตั้งแต่ 35-45 สัญชาติไทย
2.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3.มีความรู้ด้านเครื่องดื่ม/อาหาร และมีความรู้ด้านการบริหารจัดการ หากมีความรู้ด้าน Modern Trade จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4.มีประสบการณ์ในการบริหารงานสาขาอย่างน้อย 3-8 ปี
5.มีทักษะในการใช้เครื่องใช้สำนักงาน และคอมพิวเตอร์ได้ดีและชำนาญ
6.มีความขยัน อดทน รักในงานบริการ และซื่อสัตย์สูง รวมถึงทัศนคติที่ดีในเชิงบวก
7.สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ทั้ง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างดี
8.มีทักษะในการ coaching การเจรจา ติดต่อประสานงาน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
9.มีภาวะเป็นผู้นำ มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีทั้งลูกค้า และทีมงาน
10.จำเป็นต้องมี มีรถยนต์เป็นของตัวเอง พร้อมใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

รายละเอียดงาน
• รับผิดชอบ และบริหารเป้าหมาย รายไตรมาส, รายปีของสาขา ตามนโยบายของบริษัทฯกำหนดไว้
• บริหารจัดการทีมงานในแต่ละส่วน ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด อีกทั้งพัฒนา และเสริมสร้างทักษะทีมงานอยู่เสมอ
• จัดทำงบประมาณการสาขาประจำปีเสนอแก่ผู้บริหาร อีกทั้งบริหารจัดการ และควบคุมงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
• รับผิดชอบในการบริหารจัดการ ตรวจสอบและควบคุมระบบการเงินของสาขา (บัญชี ลูกหนี้, รายรับ-รายจ่าย, เงินสดย่อย)
• บริหารจัดการ และตรวจสอบสต็อคสินค้าสาขา พร้อมทั้งสรุปรายงานการตรวจนับสต็อคสินค้าให้ทางบริษัทฯ ประจำในแต่ละเดือน
• วางแผน และควบคุมการในการดำเนินการจัด Work Shop ให้กับลูกค้าประจำเดือนในสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมาย
• รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยของสำนักงาน รวมทั้งทรัพย์สิน หรืออุปกรณ์ต่างๆ ในสาขาให้อยู่ในสภาพดี-ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
• สรุปวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานต่าง ๆ ของสาขาให้กับต้นสังกัด

สวัสดิการ
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- โบนัส
- ประกันสังคม
- ประกันกลุ่มอุบัติเหตุ และสุขภาพ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือ เช่น ฌาปกิจ ฯลฯ
- ค่าน้ำมันรถ (บางตำแหน่งงาน)
- ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่งงาน)
- ค่าทางด่วน (บางตำแหน่งงาน)
- ค่าที่อยู่อาศัย (บางตำแหน่งงาน)
- คอมมิสชั่น (บางตำแหน่งงาน)

ติดต่อ
Human Reseources
Boncafe (Thailand) Co., Ltd.
21ST Floor, Muang Thai-Phatra Tower 252/110 Rachadaphisek Road
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-693-2570 Ext. 209
เว็บไซต์ : http://www.boncafe.co.th

อัตราค่าจ้าง: ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน: อำเภอ เมืองเชียงราย

Sidebar Banner Image