รับสมัคร System Analyst / PM

Jobschiangrai

อำเภอ แม่สาย

ตามความสามารถและประสบการณ์

  • มีประสบการณ์ด้านไอที มากกว่า 3 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาย Computer, IT, Software Engineer, Business, MBA
  • มีประสบการณ์การคุมโปรเจ็คและทีมโปรแกรมเมอร์
บริษัท เอสซี สปาร์ค โซลูชั่น จำกัด รับจัดทำแอพและเว็บไซต์ด้วยมืออาชีพ ซึ่งมีประสบการณ์และพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เรามีทีมงานที่มีความชำนาญ ทั้งระบบ e-Commerce , Web Application, และ Mobile Application รับสมัคร System Analyst / PM จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดงานดังนี้
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (analytical thinking)
2.ใฝ่รู้ ติดตามเหตุการณ์บ้านเมือง มีความรู้รอบตัวสูง ชอบงานด้านเทคโนโลยี
3.มีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในระดับดีถึงดีมาก
4.มีทีมเวิร์คที่ดี มีทักษะในการพูด กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าถามเวลาไม่เข้าใจ
5.มีแรงกระตุ้นจากภายในและชอบพัฒนาตัวเอง
6.มีเซนส์พื้นฐานในการคิดพัฒนาดีไซน์สิ่งต่างๆ
7.มีความรับผิดชอบสูง และรักในงานที่ตัวเองทำ
8.มีพลังงานสูง (high energy) และขยัน สามารถทำงานที่รับผิดชอบได้ตามกำหนดเวลา
9.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาย Computer, IT, Software Engineer, Business, MBA หรืออื่นๆ หรือ มีประสบการณ์ด้านไอที มากกว่า 3 ปี ขึ้นไป
10. มีประสบการณ์การคุมโปรเจ็คและทีมโปรแกรมเมอร์
11. เขียนแอพพลิเคชั่นด้วยภาษา Java/Kotlin, Swift, React Native, PHP, Node.js, C# .Net Core, Angular, Linux command อย่างน้อยหนึ่งภาษา

รายละเอียด
- มีความสามารถในการออกแบบ ฐานข้อมูล MySql หรือ MongoDB ได้
- มีความเข้าใจโครงสร้าง OOP หรือ MVC และ Design Pattern เป็นอย่างดี
- สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบที่มีความซับซ้อนได้ รู้จักเทคนิคในการออกแบบระบบ และทำเอกสารการวิเคราะห์ระบบได้
- ถ้าสามารถปรับใช้ และเป็นเป็นโค้ชในการประยุกต์ใช้ Agile Process หรือ Software Process อื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบริษัทได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ด้านไอที เทคโนโลยี ต่างๆ และสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา
- คิดวิเคราะห์อย่างมีหลักการและเหตุผล
- มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
- มีความเป็นผู้นำสูง สามารถนำทีม และสอนงานให้ทีมงานได้
- ขยัน อดทนและ สุขุมรอบคอบ ใจเย็น
- ปรับปรุงพัฒนาตัวเองและสอนทีมงานความรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และมุ่งมั่น ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของทีมงาน และมีการวัดผลทีม อย่างสม่ำเสมอ

สวัสดิการ
ฟรี อาหารกลางวัน, Netflix, Play Station

อัตราค่าจ้าง: ตามความสามารถและประสบการณ์

สถานที่ทำงาน: อำเภอ แม่สาย

Sidebar Banner Image