รับสมัครผู้จัดการทั่วไป (General manager)

บริษัท แสงไพบูลย์ เชียงราย จำกัด

อำเภอ เมืองเชียงราย

ตามโครงสร้างบริษัท

  • ไม่จำกัดเพศ อายุ 35 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขา การจัดการโลจิสติกส์, การบริหารธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนและบริหารธุรกิจอย่างน้อย 10 ปี
บริษัท แสงไพบูลย์ เชียงราย จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2518 ภายใต้ชื่อแสงไพบูลย์ ประกอบธุรกิจ ค้าปลีก ค้าส่ง และส่งออก วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ที่มีประสบการณ์ยาวนาน ในภาคเหนือ รับสมัครผู้จัดการทั่วไป (General manager) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดงานดังนี้
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.ไม่จำกัดเพศ อายุ 35 ปี ขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขา การจัดการโลจิสติกส์, การบริหารธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ด้านการวางแผนและบริหารธุรกิจอย่างน้อย 10 ปี
4.มีความรู้ทางด้านการบริหารจัดการด้านการขนส่ง เดินรถ เป็นอย่างดี
5.มีความเป็นผู้นำ, มีความคิดเชิงกลยุทธ์, มีความสามารถในการวิเคราะห์
6.มีทักษะเฉพาะด้านเช่น ด้านการวางแผน, ด้านการบริหารปัจจัยต่างๆ
7.เป็นนักวางแผน และมีกรอบการบริหารงานที่ชัดเจน
8.มีวิสัยทัศน์ มุมมองรอบด้าน ที่กว้างไกล
9.มีบุคลิกภาพที่ดี กล้าตัดสินใจ สุภาพ น่าเชื่อถือ
10.ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาภายในบริษัทได้เป็นอย่างดี

รายละเอียด
1.กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผล และควบคุมการทำงาน ร่วมกับฝ่ายต่างๆ
2.วิเคราะห์การขาย การตลาด และงบประมาณ วางแผนเพื่อเพิ่มการเติบโตสูงสุด
3.บริหารจัดการด้านบัญชีการเงิน ควบคุมต้นทุนของบริษัท
4.บริหารงานทรัพยากรบุคคล การฝึกอบรม และควบคุมการทำงานของพนักงาน
5.ปรับปรุงพัฒนาระบบงานและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
6.สื่อสารและถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อให้ฝ่ายงาน/แผนกส่วนงานต่างๆ นำไปปฏิบัติ เพื่อบรรลุเป้าหมายได้อย่างสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน
 
**ดูแล บริษัท พยัคฆ์ขนส่ง จำกัด**
เวลาทำงาน 08:00 - 17:00 น. (วันจันทร์ - เสาร์) หยุดวันอาทิตย์

สวัสดิการ
- ประกันสังคม ชุดฟอร์ม
- Incentive(แผนกขาย)
- เงินช่วยเหลือครอบครัว
- อุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงาน
- งานสังสรรค์ประจำปี
- เงินกู้สวัสดิการพนักงาน

ติดต่อ
คุณสุบรรศิษย์ มณี
บริษัท แสงไพบูลย์เชียงราย จำกัด
145 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน
ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 093-130-2570, 053-910-700 ต่อ 204
LINE ID: 0931302570

อัตราค่าจ้าง: ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน: อำเภอ เมืองเชียงราย

Sidebar Banner Image