รับสมัครนักสังคมสงเคราะห์ (เชียงราย)

Jobschiangrai

อำเภอ เมืองเชียงราย

ตามโครงสร้าง

  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • มีประสบการณ์ในการทำงานอยางน้อย 5 ปี
  • สื่อสารภาษาอังกฤษ และ ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2514 เพื่อช่วยเหลือเด็กไทยที่สูญเสียบิดามารดา ในรูปแบบครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว เด็กได้เติบโตขึ้นในครอบครัวโสสะได้มีคุณแม่โสสะเป็นผู้เลี้ยงดูด้วยความรักความอบอุ่น รับสมัครนักสังคมสงเคราะห์ (เชียงราย) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดงานดังนี้
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2.ปริญญาตรี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือ คณะสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
3.มีประสบการณ์ในการทำงานอยางน้อย 5 ปี
4.สื่อสารภาษาอังกฤษ และ ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
5.หากเคยทำงานด้าน NGO เกี่ยวกับเด็กและครอบครัวมาก่อน (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
6.มีใบประกอบวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

รายละเอียดงาน
1.สร้างเครือข่ายการทำงานด้านเด็ก(Advocacy)
2.จัดทำบันทึกแผนพัฒนาการของเด็ก
3.ติดต่อประสานงานการขอรับเงินอุดหนุนภาครัฐ
4.รับผิดชอบงานพัฒนาศักยภาพเด็กด้านวิชาการ
5.ให้คำปรึกษาแก่แม่และเด็กในเรื่องของการพัฒนาเด็ก
6.จัดทำรายงานประจำเดือน/ปี และ อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อาหารกลางวัน
- ที่พัก (เฉพาะบางตำแหน่ง)
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- วันหยุดตามประเพณี
- การฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร

ติดต่อ
แผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
18 หมู่ 3 ซอยบุญศิริ ถนนสุขุมวิท
ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02-380-4682 ต่อ 416, 063-215-3332
เว็บไซต์ : http://www.sosthailand.org
** กรุณาติดต่อในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. **

อัตราค่าจ้าง: ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน: อำเภอ เมืองเชียงราย

Sidebar Banner Image