รับสมัครเจ้าหน้าที่วิจัยพืช (Researcher)

Jobschiangrai

อำเภอ แม่ฟ้าหลวง

ต่อรองได้

  • มีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถทำหนังสือราชการและเอกสารทางการได้
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
ครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ สินค้าแบรนด์ ดอยตุง เป็นผลพวงของการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อฟื้นคืนธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ชีวิตผู้คนบนดอยตุง รับสมัครเจ้าหน้าที่วิจัยพืช (Researcher) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดงานดังนี้
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโททางด้านการเกษตร หรือมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
2.มีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
3.หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิจัยพืช การพัฒนาสายพันธุ์พืชเพื่อการค้า และการทำงานร่วมกับชุมชน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4.สามารถใช้งาน MS Office ได้อย่างคล่องแคล่ว
5.สามารถจดบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลการเจริญเติบโตของพืช และนำเสนอผลในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย
6.สามารถทำหนังสือราชการและเอกสารทางการได้
7.มีความสามารถในการบริหารจัดการคน มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้
8.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

รายละเอียดงาน
- ศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาพืชชนิดใหม่ที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ ทั้งการค้นคว้าจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการดำเนินงานแปลงทดลองเพื่อประเมินศักยภาพในการเจริญเติบโตของพืช อัตราผลตอบแทนและต้นทุนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรายงานนำเสนอผลการวิจัยแก่ผู้บริหาร
- รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องจากงานวิจัยพืช เพื่อจัดทำคู่มือการปลูกและจัดการแปลงสำหรับกลุ่มพืชที่มีศักยภาพ ให้เป็นรูปแบบที่เข้าใจง่ายและสามารถใช้ติดตามผลการปลูกได้จริง รวมถึงจัดการอบรม ติดตามผลการปลูก และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชชนิดดังกล่าว
- ควบคุมการดูแลและบำรุงรักษาพันธุ์ไม้ที่รับผิดชอบให้มีการเจริญเติบโตที่เหมาะสม สามารถขยายพันธุ์พืชที่ได้รับมอบหมายได้ตามเป้าหมาย รวมถึงสามารถสำรวจและติดตามปัญหาของพืชได้อย่างสม่ำเสมอ
- บริหารจัดการโครงการเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย ภายในงบประมาณและระยะเวลาที่กำหนด และจัดทำรายงานการปฏิบัติงานทุกเดือน

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- สหกรณ์ออมทรัพย์
- เบื้ยเลี้ยงเดินทางนอกเขตพื้นที่ปฏิบัติงานต่างจังหวัด
- ส่วนลดในการซื้อสินค้าดอยตุงและที่พัก
- Incentive
- เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
- ร่วมเรียนรู้งานพัฒนาสังคมที่ดอยตุง
 
ติดต่อ
คุณศศิยานันท์
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
1875/1 อาคารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ถนนพระราม 4
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : สำนักงานเชียงรายติดต่อ 053-767-015-7 , สำนักงาน กทม.ติดต่อ 02-252-7114 ต่อ 109,132
เว็บไซต์ : http://www.maefahluang.org

อัตราค่าจ้าง: ต่อรองได้

สถานที่ทำงาน: อำเภอ แม่ฟ้าหลวง

Sidebar Banner Image