รับสมัคร Senior HRD (Training & Development)

Jobschiangrai

อำเภอ แม่ฟ้าหลวง

ต่อรองได้

  • มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร HRD อย่างน้อย 3 ปี
  • สามารถใช้ Microsoft Office, Excel, Powerpoint ได้ดี
  • มีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการสื่อสาร Positive Mindset
ครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ สินค้าแบรนด์ ดอยตุง เป็นผลพวงของการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อฟื้นคืนธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ชีวิตผู้คนบนดอยตุง รับสมัคร Senior HRD (Training & Development) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดงานดังนี้
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล รัฐศาสตร์ จิตวิทยาหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร HRD อย่างน้อย 3 ปี
3.สามารถใช้ Microsoft Office, Excel, Powerpoint ได้ดี
4.มีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการสื่อสาร Positive Mindset
5.สามารถวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
6.ทัศนคติดี ทำงานเชิงรุก

รายละเอียดงาน
-ดูแลงานด้านการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรม และระบบ E-Learning
-วิเคราะห์ วางแผนการฝึกอบรม ออกแบบ นำเสนอหลักสูตร วิทยากร และจัดสรรงบประมาณการฝึกอบรม
-ดูแลจัดการผู้เข้าอบรม สถานที่ ประสานงานจัดอบรมภายในและภายนอกหน่วยงาน
-จัดทำประเมินผลการอบรม และสรุปผลการฝึกอบรม
-พัฒนาปรับปรุงระบบLearning & Development ขององค์กร
-พัฒนางานด้านพัฒนาองค์กร OD และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
-ปฎิบัติงานที่ โครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- สหกรณ์ออมทรัพย์
- เบื้ยเลี้ยงเดินทางนอกเขตพื้นที่ปฏิบัติงานต่างจังหวัด
- ส่วนลดในการซื้อสินค้าดอยตุงและที่พัก
- Incentive
- เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
- ร่วมเรียนรู้งานพัฒนาสังคมที่ดอยตุง
 
ติดต่อ
คุณศศิยานันท์
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
1875/1 อาคารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ถนนพระราม 4
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : สำนักงานเชียงรายติดต่อ 053-767-015-7 , สำนักงาน กทม.ติดต่อ 02-252-7114 ต่อ 109,132
เว็บไซต์ : http://www.maefahluang.org

อัตราค่าจ้าง: ต่อรองได้

สถานที่ทำงาน: อำเภอ แม่ฟ้าหลวง

Sidebar Banner Image