รับสมัครนักพัฒนากระบวนการและบริหารโครงการ

Jobschiangrai

อำเภอ แม่ฟ้าหลวง

ต่อรองได้

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
  • สนใจเรื่องการออกแบบกระบวนการเรียนรู้
โครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ สินค้าแบรนด์ ดอยตุง เป็นผลพวงของการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อฟื้นคืนธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ชีวิตผู้คนบนดอยตุง รับสมัครนักพัฒนากระบวนการและบริหารโครงการ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดงานดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
3.สนใจเรื่องการออกแบบกระบวนการเรียนรู้
4.พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ค้นความหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
5.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6.พร้อมที่จะแลกเปลี่ยน เรียนรู้ รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
7.มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
8.สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดเชียงรายได้

รายละเอียดงาน
1.ออกแบบและพัฒนาองค์ความรู้ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ให้เป็นกิจกรรมที่สนุก น่าสนใจและมีสาระให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
2.ควบคุมคุณภาพของกิจกรรม/ค่ายที่เกิดขึ้น และดำเนินการบรรยายให้ความรู้และทำกิจกรรมในกิจกรรม/ค่ายต่างๆ ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
3.สรุปปัญหา ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ละกิจกรรม/โครงการของหลักสูตร เพื่อรวบรวมเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมต่อไป
4.เพิ่มพูน ข้อมูล องค์ความรู้ กรณีศึกษาเรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชน การบริหารจัดการกิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก/เยาวชน และอื่นๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพกิจกรรมโครงการและประสิทธิภาพการทำงานของตนเอง
5.เผยแพร่เนื้อหาผ่านช่องทางการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลของกิจกรรม/โครงการสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม ถูกต้องและทันเหตุการณ์
6.ให้การสนับสนุนงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโครงการและ/หรือผู้บังคับบัญชาอื่นๆ

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- สหกรณ์ออมทรัพย์
- เบื้ยเลี้ยงเดินทางนอกเขตพื้นที่ปฏิบัติงานต่างจังหวัด
- ส่วนลดในการซื้อสินค้าดอยตุงและที่พัก
- Incentive
- เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
- ร่วมเรียนรู้งานพัฒนาสังคมที่ดอยตุง

วิธีการสมัคร
คุณศศิยานันท์
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุงฯ 920/4 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57240
โทรศัพท์ : 086-378-4935
อีเมล : [email protected]
แฟกซ์ : 02-254-1665
เว็บไซต์ : www.maefahluang.org, www.doitung.org

อัตราค่าจ้าง: ต่อรองได้

สถานที่ทำงาน: อำเภอ แม่ฟ้าหลวง

Sidebar Banner Image