เจ้าหน้าที่ ธุรการ การเงิน

รร.เด็กดีพิทยาคม

อำเภอ เทิง

10000

  • ธุรการ การเงิน

คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาการบัญชี)
2. ไม่จำกัดเพศ
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ / มีความรู้พื้นฐานบัญชีการเงิน
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทุ่มเทในการทำงาน
5. มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงินจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครงาน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
4. สำเนาวุฒิการศึกษา

อัตราค่าจ้าง: 10000

สถานที่ทำงาน: อำเภอ เทิง

Sidebar Banner Image