Equipment Engineer (วิศวกรเครื่องจักร)

บริษัทแอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด

อำเภอ เมืองเชียงราย

ตามโครงสร้างของบริษัท

  • อายุ 25-45 ปี
  • เคยมีประสบการณ์โรงงานผลิตยาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมอุตสาหการ หรือที่เกี่ยวข้อง

บริษัทแอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด
โรงงานปลูกและผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์

รายละเอียดงาน
1.
ดำเนินการตรวจสอบระบบการใช้งานและการซ่อมบำรุง/การบำรุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตและการวิเคราะห์ ให้มีสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมถึงรับผิดชอบในการจัดทำแผนการบำรุงรักษา

       2. จัดทำเอกสารวิธีปฏิบัติงานและแบบฟอร์มบันทึกต่าง ๆ เพื่อกำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการใช้งานและการซ่อมบำรุง/บำรุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตและการวิเคราะห์ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

      3. ดำเนินการซ่อมบำรุง/บำรุงรักษาเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตและการวิเคราะห์ ตามวิธีการและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนฯ

      4. จัดเตรียม ตรวจสอบ และรวบรวมเอกสารต่าง ๆ รวมถึงผลการตรวจสอบ เกี่ยวกับการระบบการใช้งานและการซ่อมบำรุง/การบำรุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตและการวิเคราะห์ ทั้งในกรณีที่ดำเนินการเองภายในและที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภายนอก

      5. ประสานผู้เกี่ยวข้อง เช่น พนักงานที่รับผิดชอบเครื่องมือในฝ่ายต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตและการวิเคราะห์

      6. วิเคราะห์ หาแนวทางแก้ไขและป้องกัน และสรุปรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ กรณีเกิดประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตและการวิเคราะห์

       7. จัดทำแผนการจัดซื้อเครื่องจักรใหม่และอะไหล่ ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

  คุณสมบัติ

    1.      ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมอุตสาหการ หรือที่เกี่ยวข้อง

    2.      มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี

    3.      หากมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมผลิตยาหรือเครื่องมือแพทย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   4.      สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ เช่น MS-Office

   5.      มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี

   6.      มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ไหวพริบดี ขยัน อดทนมีความละเอียดรอบคอบมีทัศนคติเชิงบวก

   7.      มีมนุษยสัมพันธ์ดี และทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าเดินทาง
- ชุดยูนิฟอร์ม
- เบี้ยขยัน 
- โบนัส   
- ปรับค่าจ้างประจำปี 
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ของขวัญวันเกิด
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจของบิดา,มารดา,สามี-ภรรยาและบุตร
- รางวัลอายุงาน 10ปี
- ประกันกลุ่ม   
- สวัสดิการอื่น ๆ

*******เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ปฏิบัติงาน ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่***
เว๊บไซต์บริษัท www.atlantamedicare.co.th/career


ติดต่อ คุณณัทมนตร์,คุณอนันต์
บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด
108 หมู่ 3 ต.ขี้เหล็ก แ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์:081-1040439 ,02-5513038 ต่อ 215,214
เว๊บไซต์บริษัท www.atlantamedicare.co.th/career

ส่ง RESUME : [email protected]
                    : [email protected]

 

อัตราค่าจ้าง: ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ทำงาน: อำเภอ เมืองเชียงราย

Sidebar Banner Image