ครูพละ

รร.เด็กดีพิทยาคม

อำเภอ เทิง

12,000 บาท/เดือน

  • 1. วิชาเอกเคมี จำนวน 1 อัตรา 2. วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา

1. วิชาเอกเคมี             จำนวน     1 อัตรา   2.  วิชาเอกพลศึกษา    จำนวน     1   อัตรา
คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  

2. มีใบประกอบวิชาชีพครู

3. ไม่จำกัดเพศ

4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ และมีทักษะในการสื่อสาร

5. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทุ่มเทในการทำงาน

5. มีประสบการณ์สอนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
วิชาเอกพลศึกษา                จำนวน     1   อัตรา

 

 เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครงาน

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน  1  ใบ

สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน  1  ใบ

รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  1  รูป

สำเนาวุฒิการศึกษา  จำนวน  1 ใบ

สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   จำนวน  1  ใบ

 

อัตราค่าจ้าง: 12,000 บาท/เดือน

สถานที่ทำงาน: อำเภอ เทิง

Sidebar Banner Image