สำหรับใครที่สนใจเรียนเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน ตอนนี้ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือที่เราเรียกกันจนติดปากว่า “SET” ได้เปิดหลักสูตรเกี่ยวกับการวางแผนการเงินทั้งหมด 7 หลักสูตร ได้แก่ เงินทองต้องวางแผน, วางแผนเกษียณ สไตล์มนุษย์เงินเดือน, วางแผนการเงินหลังเกษียณ สไตล์วัยเก๋า, วางแผนภาษี สไตล์มนุษย์เงินออม, หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, หมดหนี้มีออม, และวางแผนลงทุนสม่ำเสมอด้วยหุ้นและกองทุน

โดยผู้เรียนสามารถขอรับวุฒิบัตรจากทาง SET ได้ เพื่อยืนยันว่าผู้เรียนได้ผ่านการเรียนครบถ้วนตามหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหลักสูตรที่สามารถขอวุฒิบัตรได้ เป็นหลักสูตรที่มีการทำแบบทดสอบเพื่อวัดผลการเรียนรู้ เมื่อผ่านหลักสูตรแล้ว ผู้เรียนสามารถพิมพ์วุฒิบัตรได้ด้วยตนเอง

 

  • เงินทองต้องวางแผน

คำอธิบายหลักสูตร : เรียนรู้เทคนิคและวิธีการวางแผนจัดการเงินอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ และสามารถต่อยอดความมั่งคั่งไปสู่การมีอิสรภาพทางการเงินได้

วัตถุประสงค์ : สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการเงินส่วนบุคคล และการวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้และบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : ผู้ที่สนใจวางแผนการเงินเพื่อสะสมความมั่งคั่ง

วิทยากร : ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์

ระยะเวลารวม : 158 นาที

หลักสูตรแนะนำก่อนเข้าเรียน : -

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมWMD1001-เงินทองต้องวางแผน

 

  • วางแผนภาษี สไตล์มนุษย์เงินออม

คำอธิบายหลักสูตร : เรียนรู้สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขต่างๆ ในการลดหย่อนภาษีเพื่อให้สามารถวางแผนภาษีและเพิ่มเงินออมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ : สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขต่างๆ ในการลดหย่อนภาษีเพื่อให้สามารถวางแผนภาษีเพื่อเพิ่มเงินออมและก้าวสู่ความมั่งคั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : ผู้ที่สนใจวางแผนภาษี

วิทยากร : คุณเสริมศักดิ์ มัยญะกิต

ระยะเวลารวม : 132 นาที

หลักสูตรแนะนำก่อนเข้าเรียน : WMD1001-เงินทองต้องวางแผน

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม : WMD1501-วางแผนภาษี สไตล์มนุษย์เงินออม

 

  • หมดหนี้มีออม

คำอธิบายหลักสูตร : เรียนรู้เทคนิคบริหารจัดการหนี้ ให้มีเงินเหลือใช้ และสามารถเก็บออมเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตได้

วัตถุประสงค์ : เข้าใจลักษณะของหนี้แต่ละประเภท การคำนวณดอกเบี้ย ขั้นตอนและเทคนิคในการบริหารจัดการหนี้ ตลอดจนการต่อยอดเงินที่เหลือจากการจัดการหนี้ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้ชีวิต

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ต้องการบริหารจัดการหนี้

วิทยากร : คุณณัฐพงษ์ อภินันท์กูล

ระยะเวลารวม : 170 นาที

หลักสูตรแนะนำก่อนเข้าเรียน : WMD1001-เงินทองต้องวางแผน

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม : WMD1101 หมดหนี้มีออม

 

  • วางแผนเกษียณ สไตล์มนุษย์เงินเดือน

คำอธิบายหลักสูตร : เรียนรู้เทคนิคการเพิ่มเงินออม และวิธีการสะสมความมั่งคั่งในระยะยาวเพื่อเป้าหมายเกษียณ สไตล์มนุษย์เงินเดือน

วัตถุประสงค์ : เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุ พร้อมเรียนรู้แหล่งออมเงินเพื่อสะสมความมั่งคั่งในระยะยาวเพื่อการเกษียณ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมทั้งเทคนิคการเพิ่มเงินออม เพื่อให้มนุษย์เงินเดือนสามารถบรรลุเป้าหมายการเกษียณได้อย่างมีความสุข

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : มนุษย์เงินเดือนที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

วิทยากร : คุณชยุต ปริญญาธนกุล

ระยะเวลารวม : 151 นาที

หลักสูตรแนะนำก่อนเข้าเรียน : WMD1001-เงินทองต้องวางแผน

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม : WMD1201-วางแผนเกษียณ สไตล์มนุษย์เงินเดือน

 

  • วางแผนการเงินหลังเกษียณ สไตล์วัยเก๋า

คำอธิบายหลักสูตร : เรียนรู้เทคนิคและวิธีการบริหารจัดการเงินหลังเกษียณ เพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์ : เข้าใจแนวทางการจัดสรรเงินออมก้อนสุดท้าย เพื่อให้วางแผนใช้จ่ายได้อย่างเพียงพอ และวางแผนลงทุนในวัยหลังเกษียณได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนรู้จักสิทธิผู้สูงอายุตาม พรบ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุข

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ใกล้เกษียณหรือผู้ที่เกษียณแล้ว

วิทยากร : คุณเกียรติศักดิ์ ลิมปเจริญกุล

ระยะเวลารวม : 180 นาที

หลักสูตรแนะนำก่อนเข้าเรียน : WMD1001-เงินทองต้องวางแผน

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม : WMD1202-วางแผนการเงินหลังเกษียณ สไตล์วัยเก๋า

 

  • วางแผนลงทุนสม่ำเสมอด้วยหุ้นและกองทุน

คำอธิบายหลักสูตร : เรียนรู้เทคนิคลงทุนสม่ำเสมอแบบ DCA ในหุ้นดี กองทุนเด่น เพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงินในระยะยาว

วัตถุประสงค์ : เข้าใจพื้นฐานและเทคนิคการลงทุนแบบ DCA ในหุ้นและกองทุนรวม ตลอดจนสามารถคัดเลือกหุ้นดีและกองทุนเด่น เพื่อเริ่มลงทุนได้ทันที

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : ผู้ที่สนใจการลงทุนแบบ DCA ในหุ้นและกองทุนรวม

วิทยากร : คุณนฤมล บุญสนอง

ระยะเวลารวม : 180 นาที

หลักสูตรแนะนำก่อนเข้าเรียน : MFD1001 ลงทุนกองทุนรวมฉบับมือใหม่ และ EQD1001 ลงทุนหุ้นฉบับมือใหม่

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม : WMD1401 วางแผนลงทุนสม่ำเสมอด้วยหุ้นและกองทุน

 

  • หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คำอธิบายหลักสูตร : เรียนรู้หลักการและความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย ทั้งระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับประเทศ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต

วัตถุประสงค์ : เข้าใจหลักการ เป้าหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย ทั้งในระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับประเทศ ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน

ระยะเวลารวม : 113 นาที

หลักสูตรแนะนำก่อนเข้าเรียน : -

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม : OTD1401 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

เกณฑ์การรับวุฒิบัตร

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมดและสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

สามารถดูหลักสูตรทั้งหมด : การวางแผนการเงิน SET

 

ข้อมูลจาก : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET

Author Image

Sunny

Happy Work Happy Life