psychologist job

รอบตัวเรามีปัญหาเกิดขึ้นมากมาย จนทำให้เกิดอาชีพ นักจิตวิทยา ขึ้นมา โดยปัญหาต่างๆ เหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เรื่องในครอบครัว เรื่องของความสัมพันธ์ สิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้เกิดความเครียดเสมอ ในบางปัญหา เราก็ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง ทำให้เกิดการกดดันตัวเองขึ้นมา จนเครียดจัด บางคนก็ถึงขั้นฆ่าตัวตาย และเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านั้น จึงได้มีอาชีพนักจิตวิทยาขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้

รู้จักอาชีพ ‘นักจิตวิทยา’

talk with patient

เป็นอาชีพที่ต้องศึกษาเกี่ยวกับระบบการทำงานภายในจิตใจของมนุษย์ เพื่อให้เข้าใจความคิด อารมณ์ แรงจูงใจ สิ่งที่ต้องการของคนๆ นั้น โดยอาศัยหลักวิชาการทางวิทยาศาสตร์ ในการศึกษาข้อมูล สังเกตการณ์ รวบรวมข้อมูล แล้วนำเอามาวิเคราะห์เป็นบทสรุป อาชีพนี้ เน้นไปที่การวิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์เป็นหลัก เพื่อรักษา ป้องกัน และบำบัดให้คนๆ นั้นเข้าใจการใช้ชีวิตอย่างถูกวิธี

สาขาของนักจิตวิทยา

แม้ว่านักจิตวิทยาจะทำหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดภายในตัวของมนุษย์ แต่ที่จริงแล้ว สามารถแยกย่อยไปเป็นจิตวิทยาเฉพาะทางได้เหมือนแพทย์ โดยสามารถแบ่งได้เป็น 6 สาขา ดังต่อไปนี้

write a book

 • สาขาจิตวิทยาการศึกษา (Educational Psychology)
  เป็นการศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยา ที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านการศึกษา เน้นหนักในเรื่องของพฤติกรรมศาสตร์ ศึกษาระเบียบวิธีการของคนแต่ละคน
 • สาขาวิทยาพัฒนาการ  (Developmental  Psychology)
  เป็นการศึกษาความสามารถของพฤติกรรมมนุษย์ ตั้งแต่เราเกิดมาลืมตาดูโลก ดูขั้นตอนต่างๆ กว่าจะโตมา ว่า แต่ละวัยมีการพัฒนา มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจอย่างไรบ้าง
 • สาขาจิตวิทยาสังคม (Social Psychology)
  เป็นการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ ขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมหมู่มาก มีการใช้ชีวิตอย่างไร เมื่อต้องออกมาจากสังคมหมู่มาก อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่า ‘มนุษย์เป็นสัตว์สังคม’ เราจึงจะมาดูกันว่า อะไรเป็นอิทธิพลต่อกลุ่มคนนั้นๆ และสิ่งต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อสังคม
 • สาขาจิตวิทยาการปรึกษา  (Counseling  Psychology)
  คนที่จะทำงานสายนี้ ต้องเข้าใจทั้งตัวเองและผู้อื่นเป็นอย่างดี สามารถนำมาพัฒนาและนำมาใช้ในชีวิตจริง สามารถมองคนอื่นได้อย่างทะลุปรุโปร่ง มองอย่างไม่มีอคติ รู้จักการตัดสินใจและแก้ปัญหา
 • สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial  Psychology)
  แน่นอนว่า ในแต่ละองค์กร จะมีปัญหาเกี่ยวกับคนมากพอสมควร ด้วยความที่แต่ละมาจากต่างพ่อต่างแม่ เลยต้องหาจุดกลางให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ในองค์กร ใช้ตั้งแต่การคัดเลือกคนเข้าทำงาน พัฒนา บริหาร ความสัมพันธ์ภายในองค์กร เพื่อตอบสนองการเติบโตขององค์กร
 • สาขาจิตวิทยาคลินิค (Clinical Psychology)
  สำหรับคนที่จะทำงานทางด้านจิตวิทยาคลินิก ซึ่งเป็นสาขาที่เน้นไปทางวิทยาศาสตร์ค่อนข้างเยอะ ต้องพยายามศึกษาว่า เหตุใดคนๆ นั้นจึงมีความผิดปกติเกิดขึ้นทางจิตใจ ใช้หลักการและความรู้ทางจิตวิทยามาทำการวิเคราะห์ สามารถบำบัดให้กับคนไข้ที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์และพฤติกรรมแสดงออกได้อย่างถูกวิธี

ลักษณะงานของนักจิตวิทยา

listen to someone

 1. พูดคุยและวินิจฉัยคนไข้ โดยใช้การทดสอบทางจิตวิทยาเป็นหลัก รวมไปถึงการสังเกตพฤติกรรมต่างๆ
 2. บำบัดทางจิตวิทยา เป็นวิธีที่ไม่ต้องใช้ยาแต่อย่างใด สามารถใช้วิธีการพูดคุยหรือทำกิจกรรมได้
 3. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับสายงานจิตวิทยาที่กำลังทำอยู่เพิ่มเติม เพราะสังคมเปลี่ยนไป จิตใจของคนเราก็สามารถเปลี่ยนไปได้เช่นกัน
  ลงงานส่งเสริมสุขภาพจิตให้กับคนในชุมชุน บอกแนวทางและวิธีในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตในภายหลัง

คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นนักจิตวิทยา

support someone who is feeling sad

 1. ศึกษาจบปริญญาตรีคณะสังคมศาสตร์, คณะมนุษย์ศาสตร์ โดยศึกษาอยู่ในสาขาวิชาจิตวิทยา
 2. เข้าอกเข้าใจผู้อื่นเป็นอย่างดี สามารถใช้ความรู้ของตัวเอง เพื่อบำบัดผู้ป่วย
 3. มีความอดทนสูง ใจเย็น ไม่ด่วนตัดสิน
 4. มีสุขภาพร่ากายและสุขภาพจิตที่แข็งแรง
 5. สำหรับสายงานวิทยาอื่นๆ ยังไม่ต้องมีใบประกอบโรคศิลป์ แต่ใครที่ต้องการเป็นนักจิตวิทยาคลินิก ต้องมีใบประกอบโรคศิลป์ด้วย

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาจิตวิทยา

Psychology board

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะจิตวิทยา สาขาจิตวิทยา
 2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยาคลินิก, สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
 3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาจิตวิทยา
 4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยาคลินิก, สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ, สาขาจิตวิทยาชุมชน, สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
 5. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา
 6. มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา
 7. มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยา
 8. มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยา
 9. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา
 10. มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษา, วิชาเอกจิตวิทยาคลินิกและชุมชน
 11. มหาวิทยาลัยพายัพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาพัฒนาการ, วิชาเอกจิตวิทยาให้คำปรึกษาและแนะแนว, วิชาเอกจิตวิทยาสังคม
 12. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี) คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
 13. วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ คณะจิตวิทยา สาขาจิตวิทยาคลินิก, สาขาจิตวิทยาการปรึกษา, สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
 14. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะจิตวิทยา สาขาจิตวิทยา

เงินเดือนนักจิตวิทยา

สำหรับอาชีพนักจิตวิทยาในประเทศไทย ยังไม่ค่อยได้รับความสนใจมากเท่าไหร่ จนกระทั่งเกิดวิกฤติ COVID-19 ทำให้ผู้คนเริ่มมีปัญหาทางจิตมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะโรคซึมเศร้า ซึ่งสำหรับนักจิตวิทยาในประเทศไทย สามารถแบ่งเงินเดือนออกได้ตามนี้

woman smile

 • โรงพยาบาลรัฐทั่วไป ได้เงินเดือนประมาณ 9,000 – 15,000 บาท
 • โรงพยาบาลเอกชนทั่วไป จะเริ่มต้นที่ 15,000 – 16,000 บาท พร้อมบวกค่าอื่นๆ ทำให้เงินเดือนสามารถเพิ่มขึ้นได้ถึง 20,000 บาท
 • โรงพยาบาลเอกชนบางแห่ง ได้เงินเดือนประมาณ 6,000 – 7,000 บาท ต่อระยะเวลาการพูดคุย 3 ชั่วโมง

note in book

สรุป

นักจิตวิทยา หรือ ผู้ให้คำปรึกษาทางด้านจิตวิทยา ไม่ได้เป็นการเรียน เพื่อไปเป็นแพทย์ เพราะหาทางสายการแพทย์ ก็จะเป็น ‘จิตแพทย์’ นักจิตวิทยาใช้วิธีการสังเกตและวิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์ออกมา คนที่จะทำงานด้านนี้ได้ ต้องเข้าอกเข้าใจผู้อื่นเป็นอย่างดี ไม่มองคนด้วยอคติ เป็นคนที่ใจเย็น มีความอดทน เพราะเราจะได้เจอกับคนที่มาในหลากหลายอารมณ์ หลากหลายรูปแบบ แม้ว่าตอนนี้ อาชีพนักจิตวิทยาจะยังไม่บูมเท่าไหร่ในประเทศไทย แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ทำให้หลายคนเครียดเป็นอย่างมาก ทำให้นักจิตวิทยาค่อนข้างมีความสำคัญในช่วงนี้ แต่ใครที่กำลังว่างงาน ที่ JobsChiangrai มีงานมากมายกำลังรอให้ท่านสมัครอยู่

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก Radiant

บทความแนะนำ

Author Image

Sunny

Happy Work Happy Life