นักธรณีวิทยาดูหิน

‘มนุษย์’ สิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการมายาวนานหลายพันล้านปี รวมไปถึงดิน น้ำที่อยู่ภายในโลกนี้ ก็อาจจะอยู่มานานกว่ามนุษย์เสียด้วยซ้ำ สิ่งเหล่านี้ล้วนมีประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งนั้น จึงต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับพื้นผิว พื้นดินบนโลกใบนี้ว่า เราจะนำมันมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร นอกจากการใช้ประโยชน์แล้ว เรายังต้องศึกษาเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้อย่างละเอียด เผื่อว่าอาจเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นได้ ซึ่งก็ถือเป็นจุดกำเนิดของอาชีพ นักธรณีวิทยา เกิดขึ้น ใครที่สนใจทำงานทางด้านนี้ ก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียดกันที่นี่ได้เลย

นักธรณีวิทยา คืออะไร

นักธรณีวิทยาสองคน

นักธรณีวิทยา (Geologist) เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเปลี่ยนแปลงของโลก ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน และมีการประเมินสิ่งที่อาจเกิดขึ้น หรือ สิ่งที่จะนำไปใช้ได้ในอนาคต โดยอาศัยการสำรวจและการทดลอง ทั้งในห้องปฏิบัติการและนอกห้องปฏิบัติการ ศึกษาโดยใช้ศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นหลัก เกี่ยวข้องกับการสำรวจทรัพยากรทางธรรมชาติ ทำความเข้าใจและหาวิธีการป้องกันทางภัยพิบัติ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่น งานส่วนใหญ่ จะทำเป็นโครงการ มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด

นักธรณีวิทยา ทำอะไรบ้าง

งานหลักของนักธรณีวิทยา ก็คือ การทำงานที่อยู่เกี่ยวข้องกับวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ ตามหลักเชื้อเพลิงและแร่ธาตุ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ในอนาคต โดยสามารถแบ่งลักษณะงานออกเป็นย่อยๆ ดังนี้

นักธรณีวิทยาสำรวจไฟลาวา

 • วางแผนเกี่ยวกับการทำงานแบบออกสนาม เพื่อทำการเก็บตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เช่น แร่ธาตุ ดิน หิน เป็นต้น
 • วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่ได้มา สามารถเป็นภาพถ่ายทางด้านอากาศ หรือ อาจเป็นการตรวจสอบสภาพของแร่หิน ที่เก็บได้มา
 • ทดลองและเก็บตัวอย่างที่ได้มา
 • สร้างแผนที่ในการสำรวจทางธรณีวิทยา
 • รวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งทำสรุปการสำรวจและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
 • นำผลสรุปที่ได้มา ไปเผยแผ่ให้กับเพื่อนร่วมวงการ หรือ บุคคลทั่วไป เพื่อเป็นประโยชน์ในอนาคต
 • ติดตามผล ทำการวิเคราะห์ในสิ่งที่พบเจอมา ทำการปรึกษางานวิจัยที่ทำอยู่กับนักธรณีวิทยาคนอื่น

คุณสมบัติของคนที่จะมาเป็น ‘นักธรณีวิทยา’

กลุ่มนักธรณีวิทยา

 1. สนใจเกี่ยวกับเรื่องทางวิทยาศาสตร์ทุกประเภท
 2. ชอบการทำงานออกสนาม เพราะมีอยู่บ่อยครั้ง ที่ต้องออกไปเก็บตัวอย่างข้างนอกห้องทดลอง
 3. ช่างสังเกต สามารถจับจุดบางสิ่งบางอย่างที่คนอื่นมองไม่เห็น
 4. มีร่างกายแข็งแรง พร้อมที่จะออกไปทำงานทุกสถานการณ์
 5. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้ เพราะเมื่อได้ตัวอย่างมาแล้ว ก็ต้องนำไปวิเคราะห์ควบคู่กับความรู้ที่เรามี

อยากเป็นนักธรณีวิทยา ต้องทำอย่างไร

หากทุกท่านได้อ่านข้อมูลข้างต้นมาบ้างแล้ว จะพบว่า สิ่งหลักๆ ที่ต้องให้ความสนใจ ก็คือ ‘วิชาวิทยาศาสตร์’ ต้องมีความเชี่ยวชาญและความสนใจทางด้านนี้ ดังนั้น คนที่จะทำงานเป็นนักธรณีวิทยา ต้องเรียนจบระดับมัธยมปลาย สายวิทย์-คณิต แล้วไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรี โดยมีสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในประเทศไทย ดังต่อไปนี้

ภาควิชาธรณีวิทยา

หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)

 • ภาควิชาธรณีวิทยา (Geology) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ภาควิชาธรณีวิทยา (Geological Sciences) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี (Geotechnology) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สาขาวิชาธรณีศาสตร์ (Geosciences) ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ (Earth Sciences) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.)

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี (Geotechnology) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

เงินเดือนนักธรณีวิทยา

ส่วนมาก จะต้องสอบเข้าเป็น ‘ข้าราชการ’ เสียส่วนใหญ่ โดยสามารถแบ่งระดับเงินเดือนออกได้ตามตำแหน่ง ดังนี้

นักธรณีวิทยาผู้หญิง

 • นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ : 15,000 – 26,900 บาท ต่อเดือน
 • นักธรณีวิทยาชำนาญการ : 26,900 – 43,600 บาท ต่อเดือน
 • นักธรณีวิทยาชำนาญการ : 49,270 – 58,390 บาท ต่อเดือน
 • นักธรณีวิทยาเชี่ยวชาญ : 50,330 – 70,360 บาท ต่อเดือน
 • ระดับบริหาร : 69,920 – 76,800 บาท ต่อเดือน

สำรวจพื้นที่

สรุป

นักธรณีวิทยา ถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สำคัญ แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่รู้จักกับอาชีพนี้ ทำหน้าที่ในการหาทรัพยากรทางธรรมชาติ ที่จะสร้างประโยชน์ให้กับมนุษยชาติในอนาคต รวมไปถึงเตรียมป้องกันภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ หากใครที่อยากทำงานทางด้านนี้ ก็ต้องมีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นหลัก และถ้าถามในเรื่องเงินเดือน ก็บอกเลยว่า ถ้าทำงานไปนานๆ ก็จะได้เงินเดือนเกือบหลักแสนกันเลยทีเดียว ถ้าชอบหรือสนใจ ก็เตรียมตัวกันให้พร้อมได้เลย

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก ABC News

บทความแนะนำ

Author Image

Sunny

Happy Work Happy Life